Informationsblad  SKOKLOSTER GILLE


INFORMATIONSBLADVid första mötet beslöts att föreningen skulle anta namnet Skokloster Gille och att de sockenbor, med intresse av att dokumentera och bevara gamla kulturtraditioner inom bygden, var det första medlemmarna. Idag har Skokloster Gille en öppen medlemsintagning, där alla som vill får vara med. Vidare vill Gillet stödja en seriös forskning kring Skoklosters äldre och nutida liv, arkivering och publicering av framtaget material samt att vara ett forum för fler och bättre kontakter mellan skilda generationer inom bygden.


Organisatoriskt leds Skokloster Gille av ett årsmöte, vilket väljer styrelse och olika grupper, som har att sköta om verksamheten. Grupperna består av gårds-rådet, som har att "ta hand om" vårt soldattorp, forsknings- och fornminnes-kommittén, festkommittén och medlems-bladskommittén. Därutöver finns revisorer och en valberedning.

Skokloster Gilles verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Till grund för verksam-heten finns stadgar.Skokloster Gilles verksamhet


Forskning kring Skoklosters äldre och nutida liv. Detta arbete dokumenteras i skrift. Skokloster Gille fick år 1990 Soldattorp nr 48 som gåva av friherrinnan Hermine von Essen. Detta torp har blivit en samlingspunkt för Gillets medlemmar. Ett museum har iordningställts där och det visar Skoklosters socken egen kulturhistoria.

På torpet har vi höst- och vårstädning med bl.a. lövkrattning. Varje år genomför Gillet sin kräftskiva vid torpet. Gillet genomför styrelse- och andra möten på torpet när väderleken så tillåter.


Torpet är kärnan i Skokloster Gilles verksamhet. Torpet visas för olika grupper, t.ex. skolklasser, kultur- och pensionärsföreningar.


Skokloster Gille anordnar kulturvandringar på olika platser i Skokloster. Vandringarna sker ofta på våren. En traditionsenlig vandringsdag är Kristi Himmelsfärdsdag. Den dagen börjar med gökotta vid Flasta kyrkoruin.

 

Skokloster Gilles medlemsblad utkommer med två nummer per år. Bladet informerar om Gillets aktiviteter och andra händelser. Tanken med medlems-bladet är också att med-lemmarna själva skall bidra med berättelser. Medlemsbladet fyller en viktig funktion för de medlemmar, som av olika anledningar inte kan vara med på Skokloster Gilles olika aktiviteter.


Medlemsavgiften för 2018 är 160:- för enskild medlem och 260:- för familj.


info@skoklostergille.se

www.skoklostergille.se

www.hembygd.se/skokloster